Medlem af ANK og DKU


Køreskolen er medlem af Aalborg-Nørresundby Kørelærerforening og Dansk Kørelærer Union, hvilket indebærer at vi er omfattet af Dansk Kørelærer Unions garantifond.
Medlem af Aalborg og Nørresundby Kørelærerforening og Dansk Kørelærer Union

Køreskolen er medlem af Aalborg-Nørresundby Kørelærerforening  (ANK) og Dansk Kørelærer Union (DKU), hvilket indebærer at vi er omfattet af Dansk Kørelærer Unions garantifond.

I forbindelse med oprettelsen af Ankenævn for Køreundervisning oprettes herved følgende garantifond med hjemsted i Ellested.

§ 1

Garantifondens kapital udgør kr. 100.000,00 kr., hvilket beløb tilvejebringes ved indbetaling af ekstraordinært kontingent fra samtlige de aktive kørelærere, der er medlem af D.K.U.

§ 2

Fondens midler skal til stadighed være anbragt i obligationer eller på bog med et anerkendt pengeinstitut. Af fondens midler skal min. 20% til stadighed være anbragt på anfordring til imødegåelse af erstatningskrav, som straks kan fordres udbetalt.

§ 3

Alle aktive kørelærere, der er medlem af en lokalforening, som er tilsluttet D.K.U. er pligtmæssige medlemmer af garantifonden.

Ændringer af garantifondens størrelse, evt. ekstraordinære medlemsbidrag, skal forelægges til vedtagelse på D.K.-U. årlige repræsentantskabsmøde.

§ 4

Krav mod garantifonden kan alene rejses af elever, der har modtaget undervisning af en af de i § 3 nævnte kørelærere, ligesom kravet forinden skal være påkendt og fastsat af Ankenævnet.

Krav mod garantifonden kan i øvrigt alene rejses på grundlag af den modtagne undervisning.

Personskade-erstatning m.v. omfattes ikke af nærværende garantiordning.

§ 5

Garantifonden er forpligtet til under de i § 4 nævnte betingelser at udbetale erstatningen til klageren, når ankenævnets afgørelse foreligger.

§ 6

I det omfang fonden efter en ankenævnsafgørelse således har udbetalt erstatning til en klager, har fonden fuld regres mod den indklagede kørelærere, og denne er forpligtet til ved påkrav at indbetale beløbet tillige med eventuelle påløbne sagsomkostninger ved ankenævnets senere domstolsbehandling.

Såfremt den indklagede kørelærer indbringer ankenævnets afgørelse for domstolene, og han får hel eller delvis medhold i sin påstand, bortfalder regresretten i sin helhed.

§ 7

Fondens bestyrelse er den til enhver tid værende hovedbestyrelse for D.K.-U. Bestyrelsen vælges således i overensstemmelse med reglerne i D.K.-U.s love § 7 stk. 1, § 9 stk. 1 og § 10.

§ 8

Det beløb, der henstår udover den i § 1 nævnte garantikapital, kan af bestyrelsen anvendes til fremme af kendskab til denne fond og ankenævnet efter en af bestyrelsen godkendt måde, samt til nedbringelse af de udgifter, der er forbunden med driften af fonden.

§ 9

Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet sekretariatshjælp, og bestyrelsen skal vælge en statsautoriseret revisor til udarbejdelse af fondens årlige regnskab.

§ 10

Fondens regnskabsår følger D.K.-U.s regnskabsår.

Første regnskabsår går fra 1. oktober 1981 til 30. september 1982.

§ 11

Bestyrelsen afholder møde, når dette er påkrævet, og formanden indkalder her til.

§ 12

Ændringer af nærværende vedtægter kan ske med den samlede bestyrelses godkendelse, eller forelægges på D.K.-U.s repræsentantskabsmøde og her ændres i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer af D.K.-U.s love.

§ 13

I tilfælde af opløsning, der skal ske med mindst et års varsel, skal midlerne tilfalde Dansk Kørelærer-Union.

Hvis opløsning sker, meddeles alle dagblade m.v. dette gennem udsendt pressemeddelelse.

Kørekort i Aalborg Skolevognen Hyundai i30 Sport 130HK 6 Speed og Air/Con. Lær det let, sikkert og hurtigt hos Thinggaards Køreskole. Førstehjælp i Aalborg kan nu fås hos Thinggaards Køreskole Ring 40459047Tilbage


 

%d bloggers like this: